Financien & Subsidies

Extra inkomsten zijn altijd welkom. Geld voor verenigingen of stichtingen wordt steeds meer op projectbasis beschikbaar gesteld, in plaats van als structurele subsidie. Sportverenigingen zijn een belangrijke partner voor de uitvoering van het sportbeleid. Daarom wil de gemeente deze sportverenigingen belonen voor hun maatschappelijke bijdrage via een subsidie.

* De Jeugdsportsubsidie stimuleert de talentontwikkeling van de jeugd. Vormen kinderen uit een lage(re) sociale klassen een doelgroep, dan is extra subsidie beschikbaar. Zij zijn namelijk minder vaak lid van een sportvereniging en het kost meer inspanning hen te verleiden tot een lidmaatschap.)

* Met de Volwassenensportsubsidie kan een vereniging maatschappelijke activiteiten organiseren. Een maatschappelijk actieve vereniging heeft een rol binnen de thema’s gezonde leefstijl, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid. De vrijwillige inzet van de volwassen leden vormt hiervoor de basis. Daartoe dient de vereniging wel een minimum-aantal maatschappelijke activiteiten te verrichten.

* De subsidie Gehandicaptensportvereniging is alleen bestemd voor gehandicaptensportverenigingen. De aard van de sportbeoefening binnen deze verenigingen is een bijzondere maatschappelijke activiteit op zichzelf.  Zo’n club heeft alleen leden met een beperking en kan daarnaast geen andere maatschappelijke activiteiten organiseren.

* De gemeente verstrekt Huurkorting bij gebruik van haar sportaccommodaties, door het toepassen van niet-kostendekkende tarieven.

* Alle informatie over subsidie voor sport; het subsidiestelsel, het aanvragen van subsidie en het afleggen van verantwoording over toegekende subsidie vind je hier.

Ook landelijk zijn er mogelijkheden. Via de uitgebreide sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vind je niet alleen sportgerelateerde subsidiemogelijkheden, maar ook subsidies die raakvlakken hebben met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie. Het gaat om subsidies van de Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling voor projectsubsidies en instellingssubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig en specifiek gericht op een bepaald project. Instellingssubsidies kunnen jaarlijks worden verstrekt.

Het Fonds Gehandicaptensport geeft een financiële bijdrage aan projecten die zich richten op sportactiviteiten voor gehandicapten.

De subsidie Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers is een regeling voor scholing en opleiding van vrijwilligers in de sport.