Privacyverklaring


Privacyverklaring


Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Sportaal B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06079119, op de website www.sportaal.nl.

Ons adres:
Sportaal B.V.
J.J. van Deinselaan 2
Postbus 503, 7500 AM Enschede

Ons telefoonnummer: 053 – 488 89 00
Ons e-mailadres: info@sportaal.nl 

Sportbedrijf Sportaal B.V. verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om jouw privacy te beschermen. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Sportaal B.V. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn je naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De gegevens die wij van je vragen zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van jouw aanvraag voor Aquasporten, inschrijvingen zwemlessen, inschrijvingen sportactiviteiten/evenementen en alle andere aangeboden producten.

Bewaartermijn
Sportaal B.V. zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om je onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. Je kunt je altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van jouw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.

Delen met derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een gebruikersovereenkomst af conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactformulier
Voor specifieke vragen over huren, zwemmen of het doorgeven van storingen kun je gebruik maken van de e-mailadressen  die op de website zijn vermeld. De gegevens die je aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij om antwoord te geven op jouw vraag. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het kunnen uitvoeren van jouw verzoek voor informatie of het reageren op jouw commentaar.

Recht van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wil inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je daarom om eerst de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.