Vereenvoudiging sportsubsidie

06 juli 2017

Samen met een klankbordgroep bestaande uit verschillende sportverenigingen heeft de gemeente Enschede gekeken naar versimpeling van de verantwoordingprocedure. Inmiddels is er besluitvorming geweest en is de verordening aangenomen door de raad.

 

Om versimpeling van de verantwoordingsprocedure toe te passen is aanpassing van de subsidieverordening nodig. Het college heeft het voornemen om het verantwoorden van de subsidie voor sportverenigingen te vereenvoudigen. Hierdoor neemt de druk op vrijwilligers af. Verenigingen die subsidie ontvangen beneden de € 10.000,- hoeven voortaan geen verantwoording achteraf meer in te dienen. Wel wordt van de verenigingen verwacht dat de zij hun maatschappelijke activiteiten actief naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media en nieuwsbrieven. Sportaal kan hierbij de verenigingen ondersteunen, neem hiervoor contact op met je sportregisseur. Daarnaast denkt de klankbordgroep mee aan een nieuwe website voor het aanvragen en verantwoorden.

 

Verder komt er een fusiesubsidie om het samengaan van sportverenigingen te stimuleren. 

 

Fusiesubsidie
Een belangrijk punt uit de Sportnota is de versnippering in de sport tegengaan en de verenigingskracht versterken. Door het instellen van een fusiesubsidie komen verenigingen die willen fuseren in aanmerking voor ondersteuning.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Meer samenwerking tussen verenigingen is essentieel voor een structureel gezonde sport in Enschede. Samen kom je verder. Op langere termijn hebben samenwerking en fusies voordelen voor de verenigingen en zorgen ze voor efficiënter gebruik van de sportaccommodaties. Maar zo’n fusietraject is een intensief en in het begin ook kostbaar traject. Als gemeente willen we de fusieverenigingen graag ondersteuning bieden.” 
Sportverenigingen die meer willen weten over aanspraak maken op de fusiesubsidie kunnen zich wenden tot beleidsmedewerker Sport, Joris van de Schilde, j.vd.schilde@enschede.nl.

 

Besluitvorming
Het college van B&W heeft deze verordening op 6 juni 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 3 juli is het in de raad behandeld en is de verordening aangenomen.